Vadgazda-mérnöktanár munkakör

Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Vadgazda-mérnöktanár munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A fent megjelölt szak oktatása, tanórán kívüli foglalkozások. Pedagógusi munkakörrel összefüggő tevékenységek. Részben kollégiumi nevelői feladatok. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek:  Egyetem, Vadgazda-mérnök,  Magyar állampolgárság  Büntetlen előélet  Cselekvőképesség A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:  Középfokú képesítés, Lovász,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Szakmai önéletrajz  Diploma másolat  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (KJT.tv.20.§.(1),(2d), (2e),(5) szerint

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 15. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Andrésiné dr. Ambrus Ildikó nyújt, a 62/291-522 -os telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium címére történő megküldésével (6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc körút 76. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/a-125/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Vadgazda-mérnöktanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bedo-ahalom.hu honlapon szerezhet.